banner usb

1.      Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.profly.pl (zwany dalej: „Serwis WWW”) jest administrowany przez Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe VELO z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 39, 71-082 Szczecin jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468782, REGON 321400350, NIP 852-260-37-30 (zwana dalej „Sprzedawca”) która jest stroną wszystkich umów (zwanych dalej: „Umowa”) zawartych w Serwisie WWW.

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) zawiera standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji, rezerwacji i zakupu usług (zwane dalej: „Usługa”) i towarów (zwane dalej: „Towar”) opisanych i oferowanych w Serwisie WWW.

 3. Umowy (zwane dalej „Umowa”) zawarte w ramach Serwisu WWW podlegają prawodawstwu polskiemu.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 5. Usługi oferowane w ramach Serwisu WWW są realizowane w tunelu aerodynamicznym ‘Flyspot’ mieszącym się w Katowicach, ul. Chorzowska 5 / 40-101 Katowice (zwanym dalej „Miejsce Świadczenia Usług”)

2.      Zawarcie umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Rejestracja w Serwisie WWW

  1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez zarejestrowanych w Serwisie WWW użytkowników.

  2. Nabywca, zakładając konto użytkownika w Serwisie WWW (dalej: „Konto Użytkownika”) zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „Adres E-mail użytkownika”)

 2. Umowa na świadczenie Usług bądź zakup Towarów w ramach Serwisu WWW jest zawierana w dwóch etapach:

  1. Etap I: Rezerwacja:

   1. Nabywca poprzez Serwis WWW, telefonicznie lub poprzez e-mail dokonuje rezerwacji terminu oraz zakresu Usług i/lub Towarów (dalej: „Rezerwacja”) oraz otrzymuje zwrotnie informację o wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”). Dokonuje tym samym rezerwacji Usługi i/lub Towaru i zobowiązuje się do pokrycia Należności.

   2. W momencie złożenia Rezerwacji System WWW przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na Adres E-mail Użytkownika (dalej: „Wiadomość E-mail”) potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz zawierającej komplet danych jej dotyczących.

  2. Etap II: Płatność

   1. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania Należności w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Rezerwacji. Przy czym za moment uregulowania Należności przyjmuje się moment uzyskania przez Serwis WWW informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie WWW kanałów płatności, bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wypadku gdyby do terminu realizacji Usługi określonej przez Nabywcę zostało mniej niż 3 dni termin uregulowania należności przez Nabywcę ulega skróceniu do 4 godzin.

   2. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis WWW prześle Nabywcy Wiadomość E-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz akceptacją Rezerwacji i tym samym faktu zawarcia Umowy.

   3. Sprzedawca ma prawo do przydzielenia Nabywcy indywidualnej zgody na uregulowanie należności bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usługi przed jej realizacją. W takim wypadku terminy zapisane w ppkt 1 i ppkt 3 powyżej nie mają zastosowania a Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia Rezerwacji.

   4. W razie nie uregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej Sprzedawca ma prawo do anulowania Rezerwacji (dalej: „Anulacja”). Nabywca zostanie poinformowany o Anulacji za pomocą Wiadomości E-mail.

   5. Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji Anulacji Rezerwacji  (dalej: „Reklamacja”). Składając Reklamację Nabywca zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia Należności w wymaganym terminie (dalej: „Potwierdzenie”). Prawo do Reklamacji przysługuje Nabywcy w ciągu 24 godzin od Anulacji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej złożenia. Reklamacje mogą być złożone pisemnie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   6. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zaproponuje Nabywcy możliwość realizacji uprawnień wynikających z Umowy w terminie określonym w Rezerwacji a gdyby to nie było możliwe ustali wspólnie z Nabywcą najlepszy dogodny dla niego termin jej realizacji.

   7. W razie gdyby Nabywca wpłacił Należność po terminach wskazanych w ppkt 1 i ppkt 3 powyżej kwota ta zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana na pokrycie Należności z tytułu następnych Rezerwacji.

   8. Reklamacje zgłoszone po terminie, jak również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.

 3. Nabywca składając Rezerwację na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.  Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

3.      Realizacja umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW oraz w terminach określonych w Umowie w Miejscu Świadczenia Usług.

 2. Nabywca zobowiązuje się najpóźniej na 30 minut przed terminem realizacji Usługi okazać dowód tożsamości oraz doręczyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (dalej: „Oświadczenie”) stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 3. Rezerwację można przełożyć na trzy dni poprzedzające termin rezerwacji. 

 4. W razie gdyby osoba trzecia uprawniona przez Nabywcę do skorzystania z uprawnień wynikających z Umowy nie dysponowała pełnią praw do składania oświadczeń woli, przedstawiciel ustawowy tej osoby zobowiązany jest do osobistego doręczenia w Miejscu Świadczenia Usługi, Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Nie spełnienie warunków opisanych w ppkt b i ppkt c powyżej jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Nabywcę.

 6. Towary zamawiane w ramach Serwisu WWW są dostarczane Nabywcy na warunkach oraz w terminach określonych w momencie zawarcia Umowy. W momencie nabycia Towaru, nabywca otrzymuje maila z potwierdzeniem zakupu Towaru wraz z dokładną datą jego ważności. Data ważności jest ostatecznym terminem wykorzystania zakupionego Towaru.  

 7. W razie anulowania Umowy z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek działania siły wyższej, należność z tytułu rezerwacji Umowy zostanie przekazana na konto Nabywcy w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana do opłacenia kolejnych Rezerwacji zgłoszonych przez Nabywcę.

4.     Prawo klienta do odstąpienia od umowy.

a. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, jeżeli Voucher nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Nabywca może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji   Vouchera bez podania przyczyn. Nabywca musi zawiadomić o tym Profly.pl pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korzystając z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" stanowiącego załącznik 2 niniejszego regulaminu.

b. W terminie 30 dni od otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Profly.pl dokona zwrotu całej wpłaconej przez Nabywcę należności, jednocześnie anulując zwracany Voucher.

c. W przypadku dokonania rezerwacji (tj. wybór godziny i daty wykonania usługi) oraz jej opłacenia, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5.      Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Nabywców będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie dla celów realizacji Umowy. Dane te nie będą przekazywane jakimkolwiek  podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. Podanie Sprzedawcy danych jest dobrowolne.

 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.

 3. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o przyznanych rabatach, promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach oferowanych Usług.

 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 6. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w ust. b powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi bądź dostarczenia Towaru.

6.      Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, przerw w dostawie energii elektrycznej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.

 2. W sytuacji opisanej w ppkt a powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie WWW

 4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywcy określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl

7. Polityka prywatności serwisu www.profly.pl

 1. Informacje ogólne.

 2. Operatorem Serwisu www.profly.pl jest Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe VELO z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 39, 71-082 Szczecin 0000468782, REGON 321400350, NIP 852-260-37-30

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

 4. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

8. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

10. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

11. Zarządzanie plikami cookies.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

12. Wzór "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy".

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(dane Kupującego)

Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe VELO

Ul. Santocka 39, 71-082 Szczecin

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam iż odstępuję od umowy sprzedaży Vouchera na lot w tunelu aerodynamicznym zawartej w ……………………………………(miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 4 w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot kwoty zapłaconej przeze mnie w wysokości ………….. zł.

Z poważaniem,

……………………………

wrocław katowice